Disclaimer WelZijn Krimpenerwaard

WelZijn Krimpenerwaard

Disclaimer

 

Website

WelZijn Krimpenerwaard heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet correct of incompleet is. WelZijn Krimpenerwaard sluit aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van informatie op deze website. WelZijn Krimpenerwaard behoud zich het recht voor om, zonder voorafgaande berichtgeving, de informatie op deze website aan te passen.

WelZijn Krimpenerwaard behoudt het auteursrecht voor de verstrekte informatie op deze website, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal en kunnen niet zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, worden verspreid en/of verveelvoudigd.

Informatie (tekst) op deze website mag worden verspreid en verveelvoudigd onder vermelding van de bron.

 

E-mailbericht

Het volgende is van toepassing op het ontvangen e-mailbericht: Op het door WelZijn Krimpenerwaard verstuurde e-mailbericht en bijgevoegde bijlagen is geen controle toegepast, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en bevat informatie die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij/zij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging daarvan. Hij/zij wordt verzocht de verzender onmiddellijk telefonisch en/of schriftelijk op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. Verzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan, noch voor de aanwezigheid van virussen. De Algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, zijn op alle aanvaarde opdrachten en afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

Scroll naar boven